Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

De eigenaar van deze website is
POM West-Vlaanderen,
Koning Leopold III-laan 66,
8200 Sint-Andries,
België

Tel: +32(0)50 40 31 66

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten.

Het gebruik van de website van de POM West-Vlaanderen impliceert dat de bezoeker, hierna de gebruiker genoemd, zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder “informatie” wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Aansprakelijkheid

 • POM West-Vlaanderen besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kan de POM West-Vlaanderen noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.
 • Alle verstrekte informatie wordt “zonder meer” zonder garantie van om het even welke aard verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
 • POM West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
 • POM West-Vlaanderen kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de POM West-Vlaanderen website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
 • POM West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen.

Hyperlinks naar sites van derden

 • De POM West-Vlaanderen website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden.
 • POM West-Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
 • Het aanbieden door POM West-Vlaanderen van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat POM West-Vlaanderen de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat POM West-Vlaanderen haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen POM West-Vlaanderen en de uitbaters van deze sites.
 • POM West-Vlaanderen kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van POM West-Vlaanderen.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items die op de POM West-Vlaanderen website worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
 • Het opslaan van informatie van POM West-Vlaanderen in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser).

Bescherming van de privacy

 • POM West-Vlaanderen respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van ”persoonlijke gegevens” via de POM West-Vlaanderen website en het gebruik dat POM West-Vlaanderen van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
 • POM West-Vlaanderen verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor klantenbeheer en voor interne doeleinden.

Recht op inzage en correctie

 • Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door POM West-Vlaanderen worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen.
 • Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan POM West-Vlaanderen, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries/Brugge.

E-mail berichten

 • E-mail berichten met zijn eventuele bijlage(n) verbindt de POM West-Vlaanderen op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat.
 • Noch de POM West-Vlaanderen noch de auteur van e-mail berichten kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n).

Een eigen zaak opstarten?

Wij helpen!

Ben je een West-Vlaamse startende ondernemer (tot 5 jaar opgestart) en op zoek naar ondersteuning? Word lid van ons netwerk!

Registreer je gratis en ontvang:

 • 1000 credits voor deelname aan onze activiteiten.
 • 1000 credits die je kan inrulen voor een kennismakingstarief in 't Werkpand naar keuze.

Uitleg credits